Na osnovu čl.28, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD, iz Novog Sada, Narodnog fronta 12, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora,  granica Bugarske – granica Mađarske, na teritoriji Republike Srbije, za Deonicu 4, Gospođinci– granica Mađarske (Horgoš), dužine 92km,  dana 20.06.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-1300/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.