На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

          Носилац пројекта „IVICOM ENERGY“ д.о.о. Жагубица, ул. Југ Богданова 2, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње ветроелектране „Кривача“, на територији оппштина Голубац (КО Голубац, КО Двориште, КО Кривача) и Кучево (КО Ракова бара, КО Раденка).

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428  као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.