На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”Transkop export – import”  d.о.о, из Параћина, Шумадијска 138, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Крајњи Рид”, на к.п.бр. 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6 и 793/7, КО Клачевица, на територији СО Параћин, дана 12.02.2020. године, заведен под бројем 353-02-307/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.