Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, PD ”KAMEN I PESAK” d.o.o, Milentija Popovića 5a, Novi Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i dolomita na površinskom kopu ”Brdanjak”, na k.p. br.: 463/1, 463/2, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611/2, 618, 626, 627, 629/2, 638, 639, 640, 641, 642, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 667, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 679, 680, 682, 690, 691, 692, 694, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873/1, 873/2, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 908 i 1611, na teritoriji KO Stepanje, SO Lajkovac, SO Lajkovac, dana 21.10.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-2259/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.