На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта, „AVISTA OIL“д.о.о. Врчин, Индустријска 25а, поднео  је Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин, на територији Општине Гроцка –Град Београд, заведен под бројем 353-02-00869/2020-03 од 28.04.2020.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Mинистарства у року од 15  дана од дана објављивања овог обавештења.