Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće “Infrastruktura železnice Srbije”a.d. iz Beograda, Nemanjina 6, podneo je Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica (Putnička) – Čikerija-Bačalmaš-Baja, deonica Subotica – granica sa Mađarskom, na teritoriji grada Subotice, zaveden pod brojem 353-02-00099/2020-03 od 15.01.2020. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 424, kao i na zvaničnom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.