На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће “Инфраструктура железнице Србије”а.д. из Београда, Немањина 6, поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Путничка) – Чикерија-Бачалмаш-Баја, деоница Суботица – граница са Мађарском, на територији града Суботице, заведен под бројем 353-02-00099/2020-03 од 15.01.2020. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, као и на званичном сајту Mинистарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.