На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, „VIBAC BALCANI“ d.o.o., Кочино Село бр.284, 35 000 Јагодина поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2 (машина за производњу лепљивих трака са основом од папира), на катастарској парцели 2413/75 К.О. Кочино Село, заведен под бројем:  353-02-00079/2020-03 од 10.01.2020.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.