На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Балканска 13, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снага блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци, заведен под бројем:  353-02-01838/2019-03 од 23.08.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.