На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП Електропривреда Србије – Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији ТЕ „Никола Тесла Б“, у Обреновцу, на катастарским парцелама број 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 делови парцела 3154/1, 3155, 3184 (река Сава), све у КО Ушће, општина Обреновац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.