На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 Носилац пројекта ЈП Електропривреда Србије – Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији ТЕ „Никола тесла А“, у Обреновцу,  на стационажи км 43+030 до км 43+240, на катастарским парцелама број 1934/1, 1934/4, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1868/1 (локални пут) и 1849 (део реке Саве) КО Уровци, општина Обреновац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.