На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП ”ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, Београд, Булевар Краља Александра 282, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталних депонија вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд – Јужни Јадран, деоница Прељина – Пожега (депоније 2,3,7 и 8) од km 117+477.02 до km 147+675.00, на територији КО Паковраће, град Чачак, КО Марковица, КО Крстац и КО Лисице, СО Лучани, КО Прилипац  и КО Пилатовићи, СО Пожега, дана 30.06.2020. године, заведен под бројем 353-02-1269/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.