На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП Путеви Србије – Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на коридору државног пута  IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац, у КО Кленак бр. 6091, 4010, 4011, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4024, 4025, 4026, општина Рума и у КО Мачвански Причиновић бр. 4037, 3739/3, 3739/18, 3739/24, 3739/52, 3739/80, 3752/3, 3822/5, 3823, 3824, 3825/1, 3841/1, 3895, 3929, 4036, општина Шабац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.