Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta JP Putevi Srbije – Beograd,  podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Save na autoputu Kuzmin – Sremska Rača, na delu od km 16+587,95 do km 17+910,37 na katastarskim parcelama broj 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3, 989 KO Sremska Rača, grad Sremska Mitrovica.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.