На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП Путеви Србије – Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин – Сремска Рача, на делу од км 16+587,95 до км 17+910,37 на катастарским парцелама број 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3, 989 КО Сремска Рача, град Сремска Митровица.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.