На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта, АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА, Немањина 4, Београд, поднела је Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав,на стационажи km 1173+140, на к.п. бр. 2402 и 2636 К.О. Земун, на територији општине Земун, заведен под бројем 353-02-01839/2019-03 од 23.08.2019.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.