На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП Путеви Србије Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње IБ реда бр. 27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд Пожега), дужине 17 км, са трасом утврђеном у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 350-02-00258/2020-14

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.