На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузећe ”Omya Večac” d.o.o, из Аранђеловца, Венчачки пут бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера на површинском копу ”Забрежје”, на целим катастарским парцелама број: 3559/2, 3556/2 КО Бања, 3497, 3498, 3499, 3501, 3502, 3500, све у КО Врбица и деловима катастарских парцела број: 3555, 3556/1, 3560/1, 3560/2, 3561/1, 3561/2, 3561/3, 3561/4, 3561/5, 3561/6, 3561/7, 3562, 3641, 1369/1, 1410/1, 1411/1, 1411/2, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1414/5, 3563, 3565, све у КО Бања и 2481/1, 2496/1, 2496/2, 2499/1, 2500, 2501, 3473/1, 3495, 3503, 3929, све у КО Врбица, са одлагалиштима на целим катастарским парцелама број: 2447, 2448, 2454, 2455, 2469/3, 2478/2, 2482/2, 2484/1, 2484/2, 2485, 2486, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2494, 2495, 2497, 3467/2, 3469, све у КО Врбица, и деловима катастарских парцела број: 2435, 2436, 2444/1, 2445, 2446, 2449, 2452, 2453, 2459, 2469/2, 2470/1, 2470/2, 2478/1, 2481/1, 2482/1, 2482/3, 2483, 2493, 2496/2, 2498, 3466, 3467/1, 3468, 3470, 3471, 3472 и 3473/3 све у КO Врбица, на територији СО Аранђеловац, дана 07.02.2020. године, заведен под бројем 353-02-277/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.