Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”PMP Consulting” d.o.o, iz Beograda, Mike Alasa 44, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu ”Solilo”, na k.p.br. 470, 499, 516, 1025, 490/1, 510/2, 488, 502, 517, 1026, 500/1, 511/1, 489, 503, 518, 1027, 500/2, 511/2, 491, 504, 519, 1028, 501/1, 514/1, 492, 505, 1019, 1029, 501/2, 514/2, 493, 506, 1020, 1030, 508/1, 494, 507, 1021, 1031, 508/2, 495, 512, 1022, 1032, 509/1, 496, 513, 1023, 1037, 509/2, 497, 515, 1024, 1038, 510/1, 498, KO Kučevo, na teritoriji SO Kučevo, dana 15.11.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-2462/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.