На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”PMP Consulting” d.o.o, из Београда, Мике Аласа 44, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу ”Солило”, на к.п.бр. 470, 499, 516, 1025, 490/1, 510/2, 488, 502, 517, 1026, 500/1, 511/1, 489, 503, 518, 1027, 500/2, 511/2, 491, 504, 519, 1028, 501/1, 514/1, 492, 505, 1019, 1029, 501/2, 514/2, 493, 506, 1020, 1030, 508/1, 494, 507, 1021, 1031, 508/2, 495, 512, 1022, 1032, 509/1, 496, 513, 1023, 1037, 509/2, 497, 515, 1024, 1038, 510/1, 498, КО Кучево, на територији СО Кучево, дана 15.11.2019. године, заведен под бројем 353-02-2462/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.