На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, „Maasai-Stone“ d.о.о, Шабац – Мајур, ул. Војводе Путника 12, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Метковић”, на к.п.бр. 1306, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326/2, 1330 – пологон 1, 1285/3, 1287/3, 1288, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1305 – полигон 2, 1264, 1265, 1266, 1267 1268 – полигон 3, све у  КО Поцерски Метковић, на териорији града Шапца, дана 17.10.2019. године, заведен под бројем 353-02-2236/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.