На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузећe ”ГРАНОДИОРИТ – КРУП” д.o.o, из Ликодре, код Крупња, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Градац”, на к.п.бр. 2388, 2431/1, 2431/2, 2431/3, 2433/2, 2433/3, 2436/3, 2436/4, 2436/5, 2436/6, 2437, 2438/2, 2438/3, 2438/4, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443/1, 2443/2, 2443/3, 2444, 2445/1, 2446/1, 2446/2, 2446/3, 2446/4, 2446/5, 2446/6, 2446/7, 2446/8, 2446/9, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 2446/14, 2446/15, 2446/16, 2446/17, 2446/18, 2446/19, 2446/20, 2446/21, 2446/22, 2446/23, 2446/24, 2446/25, 2447/1, 2447/2, 2452/1, 2452/3, 2453/1, 2453/2, 2453/3, 2453/4, 2455, 2456, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2457/4, 2457/5, 2458/1, 2458/2, 2458/3, 2458/4, 2469/3 и 2470/1, све у КO Ликодра, на територији СО Крупањ, дана 11.02.2020. године, заведен под бројем 353-02-302/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.