На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”МИНЕРАЛ РС” д.o.o, Нови Београд, Милутина Миланковића 3б, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта ”Сушица” и ”Русавица”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО Лозница, на териорији града Чачка, дана 20.07.2020. године, заведен под бројем 353-02-1388/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.