На основу чланова  14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007),  Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Министарство инфраструктуре и заштите животне средине Краљевине Холандије је поступајући у складу са чланом 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ЕСПОО Конвенција) доставило Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат изградње истраживачког вишенаменског реактора у Петену, Холандија. Носилац пројекта је Фондација за припрему реактора ПАЛАС. Циљ пројекта је изградња вишенаменског реактора погодног за производњу медицинских и индустријских изотопа, као и за спровођење истраживања у области нуклеарне технологије. Поменути реактор, ПАЛАС реактор, ће заменити садашњи реактор високог флукса (РВХ) у Петену, који је у функцији више од педесет година и приближава се крају свог радног века.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.