Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta „BEOGRAD NA VODI“ d.o.o. – Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinuv projekta za faznu izgradnju izgradnju stambeno komercijalnih  objekata u bloku 12B, u zoni S5, u celini III, (stambeno komercijalne kule 1 i 2 sa zajedničkom podzemnom garažom), na katastarskoj parceli broj 1508/427 KO Savski venac, grad Beograd.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva  i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.