На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта „БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о. – Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединув пројекта за фазну изградњу изградњу стамбено комерцијалних  објеката у блоку 12Б, у зони С5, у целини III, (стамбено комерцијалне куле 1 и 2 са заједничком подземном гаражом), на катастарској парцели број 1508/427 КО Савски венац, град Београд.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.