На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта “Елкомс”д.о.о. из Београда, Јужни булевар 144/303а, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње туристичког објекта на КП 2/53, КО Копаоник, на територији Општине Рашка, заведен под бројем 353-02-001837/2019-03 од 23.08.2019. године.

 Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.