На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта Град Београд,Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Београд, Краљице Марије 1,

поднео Министарству заштите животне средине Захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, За изградњу секундарне фекалне канализационе мреже – изградња фекалне канализације у Паштровићевој улици на грађевинскoj парцели “С24” са катастарским парцелама: 10623/1,10623/4, 10006/8,11593/6 све КО Чукарица, на грађевинскoj парцели“С23” са катастарским парцелама: 30078, 11595/9, 11595/19 све КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “С-4” са катастарским парцелама: 11595/10 КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “РЕТ” са катастарским парцелама: 10006/15, 11593/10 КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “ВП-1” са катастарским парцелама: 10006/16, 10604/2, 10006/17, 10006/2 КО Чукарица, потребнe за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина I, градске општине Чукарица и Савски венац (”Сл. Лист града Београда”, бр. 96/2016), Планом детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина II, градске општине Чукарица и Савски венац (”Сл. Лист града Београда”, бр. 53/14) и Изменом и допуном Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до панчевачког моста („Сл. лист града Београда“, бр. 39/11)., заведен  под бројем 353-02-02524/2019-03

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.