На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О. из Београда, Војводе Степе 414в, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину складишта опасног и неопасног отпада (проширење складишних капацитета у објекту који поседује употребну дозволу), на локацији оператера “INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О., на к.п. бр.7992/1 и 7992/2 К.О. Београд 3, на територији града Београда, заведен под бројем 353-02-01232/2019-03 од 07.06.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.