На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав, од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну –деоница 1, на катастарским парцелама број 2386, 2388, 2389, 2390, 2636 КО Земун, општина Земун, град Београд.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.