На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта „Бео чиста енергија“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу далековода – мешовити вод 110 kV TE -TO Винча – TС 400/110 kV Београд 20, у општини Гроцка (КО Винча). Општина Звездара (КО Мали мокри луг, КО Миријево) и општина Палилула (КО Сланци), на катастарским парцелама датим у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 350-02-00547/2019-04 од 16.12.2019. године. .

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.