На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „Vip Mobile“, Милутина Миланковића 1ж,  из Београда, , (преко овлашћеног лица „Кодар Енергомонтажа“ доо из Београда, Аутопут за Загреб 22)  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице на локацији “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“ GSM900/UMTS2100/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација, на територији општине Брус, заведен под бројем  353-02-01501/2019-03 од 12.07.2019. године.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.