На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројектa „Гастранс“ д.о.о. Нови Сад,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мерне станице 3 (МС 3)  на магистралном гасоводу (интерконектор) границе Бугарске – граница Мађарске на катастарским парцелама број 17816, 17817, 17818, 17820, 17821 све у КО Панчево, у општини Панчево – Град.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.