На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД“, Милутина Миланковића 9, Нови Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ски стазе, у оквиру Алпског скијалишта ТЦ  ”Копаоник”, на к.п. 1319/15 и 1333/1, КО Брзеће, на територији СО Брус, дана 21.02.2020. године, заведен под бројем 353-02-395/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Mинистарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.