На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Х.Т.Д. „ШУМАРИЦЕ“ д.о.о. из Крагујевца, Бранка Радичевића 22, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3, и положај мерно-регулационих сетова за објекте ХТД Шумарице д.о.о. Крагујевац, на к.п. бр. 823/2 К.О. Крагујевац 3, ул. Кружни пут бб, Крагујевац, заведен под бројем 353-02-01743/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.