Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

      Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „VINCI AIRPORTS SERBIA“ D.O.O. Beograd 59, Surčin, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove kotlarnice u kompleksu   AERODROMA „NIKOLA TESLA“, BEOGRAD, na K.P. 3739/40 K.O. SURČIN, GO Surčin, Grad Beograd, zaveden pod brojem 353-02-01188/2019-03 od 03.06.2019.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.