На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, „VINCI AIRPORTS SERBIA“ Д.О.О. Београд 59, Сурчин, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу   АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД, на К.П. 3739/40 К.О. СУРЧИН, ГО Сурчин, Град Београд, заведен под бројем 353-02-01188/2019-03 од 03.06.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Mинистарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.