Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta Koridori Srbije, d.o.o. iz Beograda, Kralja Petra I br. 21, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta II reda od državnog puta IIA reda broj 217 do autoputa E-75, Beograd – Niš i denivelisane raskrsnice „Sokobanja“ na autoputu E-75, opština Aleksinac, zaveden pod brojem 353-02-001359/2019-03 od 24.06.2019. godine.

 Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.