На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Појате-Крушевац од km 0-229.75 до km 27+600.00 на КП у КО Појате, КО Ћичевац, КО Лучина, КО  Мрзеница, КО Град Сталаћ и КО Сталаћ на територији оптине Ћићевац, на КП у КО Варварин село, КО Бошњане и КО Маскаре на територији општине Варварин, КП у КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин и КО Пепељевац на територији града Крушевца, заведен под бројем 353-02-01355/2020-03 од 10.07.2020. године.

 Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, као и на службеном веб сајту и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.