На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Адрани – Прељина од km 79+000,00 до km 109+663,80, Сектор 8: Адрани – Мрчајевци од km 79+000.00 до 97+000,00 и Сектор 9: Мрчајевци – Прељина од km 97+00.00 до km 109+663.80 у Општини Чачак, КО Катрга, Мршинци, Мрчајевци, Кукићи, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга, Љубићска, Коњевићи, Прељина, Љубић, Ракова и Општина Краљево, КО Грдица, Адрани, Поповићи, Милочај, Цветке, Мрсаћ и Обрва,  заведен под бројем 353-02-01311/2020-03 од 06.07.2020. године.

 Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, као и на службеном веб сајту и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.