Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta „Blizanci“ d.o.o. Velesnica – opština Kladovo, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka na površinskom kopu „Butorke“ kod Kladova, na katastarskim parcelama broj 1162/3, 1162/4 i 1162/5 u KO Kladovo, SO Kladovo, u okviru eksloatacionog polja ograničenog sledećim koordinatama:

 

Tačka       Y       X
T-1 7 626 950 4 941 225
T-2 7 627 135 4 941 430
T-3 7 627 325 4 941 295
T-4 7 627 250 4 941 045
T-5 7 627 100 4 941 070

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.