Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta Zanatsko trgovinska radnja „Petko gradnja“ iz  Ćuprije, ulica Cetinjska br.19, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz desnog uređenog inundacionog priobalja reke Velike Morave sa lokacije Ada na delu KP 7369/1 KO Ćuprija Van i dela KP 2246/49 KO Ostrikovac,  na teritoriji Opštine Ćuprija, zaveden pod brojem 353-02-001377/2019-03 od 25.06.2019. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.