На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта Занатско трговинска радња „Петко градња“ из  Ћуприје, улица Цетињска бр.19, поднео је захтев за одлучивање о потреби  проценe утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из десног уређеног инундационог приобаља реке Велике Мораве са локације Ада на делу КП 7369/1 КО Ћуприја Ван и дела КП 2246/49 КО Остриковац,  на територији Општине Ћуприја, заведен под бројем 353-02-001377/2019-03 од 25.06.2019. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.