Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta državnog puta IIA reda br. 259: Petlja „Malča“ – raskrsnica „Prosek“, sa lokacijom definisanom u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja  i infrastrukture broj 350-02-00557/2019-04 od 12.12.2019. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.