На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта државног пута IIA реда бр. 259: Петља „Малча“ – раскрсница „Просек“, са локацијом дефинисаном у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре број 350-02-00557/2019-04 од 12.12.2019. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.