Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta RTC LUKA LEGET A.D. iz Sremske Mitrovice, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Drine od km 0+000 do 0+600 na delu kat.parcele 8476 KO Crna Bara, SO Bogatić.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na sajtu, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.