На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ из Београда, Милутина Миланковића 9  поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње објекта ски стазе Крчмар, на КП 1877/5, 1897, 1868/2, 1903, 1319/14 и 1328/4 КО Брзеће, Општина Брус, заведен под бројем 353-02-00684/2018-03 од 20.03.2018.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.