На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ”НИС” а.д. Нови Сад, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за oдлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту нафтних деривата Ниш, капацитета од око 23000 m3, на к.п. 52, КО Црвени Крст, ГО Црвени Крст, Град Ниш, за потребе озакоњења објеката, заведен под бројем 353-02-700/2017-02.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на сајту https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.