На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ”Гули-Гули”’д.о.о Севојно, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – отпадних оловних акумулатора, никл-кадмијумских батерија и батерија са живом, електронске и електричне опреме, укупног капацитета складиштења до 9 тона на дан, на к.п 9872 КО Ужице, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-750/2017-02.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.