На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Акционарско друштво ”ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције ТС 220/110/10,5 kV Београд 3 Уградња напонских трансформатора снаге за резервно напајање сопствене потошње, на КП 183 и 184/1, КО Ресник, општина Раковица, заведен под бројем 353-02-01625/2019-03 од 26.07.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.